Polityka Prywatności serwisu delareco.com

§ 1
DEFINICJE

1. Operator – Investrade Wiktor Łaba z siedzibą w 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 6/5 NIP: 638-178-46-38, REGON: 361885651. Operator jest właścicielem Serwisu.
2. Serwis – serwis internetowy delareco.com działający pod adresem internetowym http:/delareco.com/ prowadzony przez Operatora.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która poprzez akceptację Polityki Prywatności przesłała wiadomość przez formularz kontaktowy.
4. Użytkownik końcowy – anonimowy internauta lub zalogowany internauta odwiedzający stronę internetową lub aplikację dla której utworzono konto Użytkownika w Serwisie. Dane dotyczące tego użytkownika wykorzystywane są przez Usługi dostępne w Serwisie (na podstawie wyboru dokonanego wyłącznie przez Użytkownika).

§ 2
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do czasu uchylenia w/w ustawy i przyjęcia przez Polskie Ustawodawstwo nowej.
Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby której dotyczą, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych tudzież jej dane są niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Końcowych pozostaje tylko i wyłącznie Użytkownik serwisu.
3. Użytkownik odpowiada za treści, które za pomocą serwisu adresuje do Użytkowników Końcowych, których dane wprowadzane są do Serwisu przez skrypty i wtyczki delareco oraz przez import plików.
4. Użytkownik oświadcza, że dane Użytkowników Końcowych wprowadzone do Serwisu zostały w nim zamieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Administratorem danych osobowych wyłącznie Użytkowników jest Operator – Investrade Wiktor Łaba z siedzibą w 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 6/5 NIP: 638-178-46-38, REGON: 361885651. Operator jest właścicielem Serwisu. adres strony internetowej: www.delareco.com, e-mail: biuro@delareco.com
6. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych oświadczeń zawartych w formularzu kontaktowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu prowadzenia Serwisu.
7. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych na cele określone w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
9. Dobrowolnie udzielone zgody o których mowa w pkt 4 na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W terminie do 72 godzin (czas wymagany ze względów technologicznych) od otrzymania wniosku Użytkownika, Organizator usuwa konto e-mailowe Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.
11. W zakresie danych osobowych Użytkowników Końcowych – ich administratorem danych osobowych nie jest Operator. Użytkownik powierza do przetwarzania Operatorowi dane osobowe Użytkowników Końcowych w zakresie i celu określonym odrębną umową (na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 3
AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI I OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

1. Wraz z wysłaniem wiadomości poprzez formularz kontaktowy, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej brzmienie.

ul. Tysiąclecia 6/5 | 40-671 Katowice | NIP:6381784638
biuro@delareco.com | +48 695 752 648 | www.delareco.com